Jogsegély

A Doktorandusz Önkormányzat, mint érdekképviseleti szerv, készséggel áll a leendő és már hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktoranduszok, valamint doktorjelöltek rendelkezésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatott doktori képzéssel, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó életviszonyokkal kapcsolatban felmerülő jogi kérdések megválaszolásában. 

Alapvető célkitűzéseink közé tartozik a doktoranduszokat érintő problémák gyors és hatékony megoldása, közös érdekeink szakmai alapokon nyugvó képviselete.

 

Jogorvoslati eljárások doktoranduszok esetén

A hallgató számára a jogorvoslathoz való jog törvényi jogalapját a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. (Nftv.) 57-58 §-ai biztosítják.

Ennek nyomán az NKE belső szabályrendszerében ez az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat (EDHSZ) 33. § (1) q) pontja mondja ki, hogy: „A doktorandusz: (…) az Egyetem döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen jogorvoslattal élhet.

MINDEN ESETBEN javasoljuk, hogy a jogorvoslatot igénybe venni kívánó doktorandusz előbb a DÖK-öt, ill. annak jogi ügyekért felelős tagját keresse meg!

Jelen tájékoztató a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok 2021. 08. 17. napon hatályos állapota szerint irányadó.

 

I. Az NKE egyetemen belüli jogorvoslati rendszere a doktoranduszok esetében

Az EDHSZ 3. § (1) p) pontja statuálja a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem szabályzata a hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről” c. szabályzatot (Hallgatói jogok és kötelezettségek), amelynek A hallgatói jogorvoslati eljárásról szóló IV. fejezete (25-42. §§) specifikálja a jogorvoslati eljárás részletszabályait, ez azonban hatásköri szempontból nem mindig irányadó a doktoranduszokra, azaz egyes esetekben nem a főszabály szerinti Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el, az eljárási garanciák viszont természetesen ugyanúgy biztosítandók.

A doktoranduszok számára hatásköri szempontból elsősorban az EDHSZ irányadó, az Nftv. fent idézett szakaszaival együtt értelmezve.

1)   A jogorvoslat tartozhat az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) hatáskörébe, amely:

„a hallgatók felvételével kapcsolatos döntés kivételével elbírálja a tudományági doktori tanács döntése elleni jogorvoslatot, azt helyben hagyja, vagy hatályon kívül helyezi és a tudományági doktori tanácsot új eljárásra utasítja.” – EDHSZ 8. § (1) a) aq) alpont;

2)   A felvételi döntés ellen a kézhezvételtől – ennek hiányában a tudomására jutásától – számított tizenöt napon belül az EDHT elnökén keresztül a rektorhoz lehet fellebbezni. A rektor az ügyben a fellebbezés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül dönt. (EDHSZ 29. § (3) bek.)

3)   Az EDHT tudományos kérdésekben független testület. Az EDHT doktori és habilitációs eljárásokkal kapcsolatos ügyekben hozott döntései ellen jogszabálysértés, az EDHSZ, illetve más egyetemi szabályzat megsértése vagy eljárási hiba esetén jogorvoslatnak van helye a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül. A belső jogorvoslati eljárás lefolytatása a rektor hatáskörébe tartozik. A rektor szabálytalanság megállapítása esetén a határozatot semmissé nyilvánítja és az ügyben az EDHT új eljárását rendeli el. (EDHSZ 8. § (2) bek.)

4)   A Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottsága (DSZÜB) döntése ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címzett, a DSZÜB elnökéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni. (EDHSZ 17. § (4) bek.)

5)   A doktori fokozathoz kapcsolódó jogorvoslatok:

a.    A fokozatszerzési eljárásban hozott határozatok jogszabálysértés, illetve eljárási szabály megsértése miatt a közléstől – ennek hiányában a tudomásra jutásától – számított tizenöt napon belül támadhatók meg. A fellebbezést a rektor bírálja el. A fellebbezés elbírálásának eredményeként a rektor a kifogásolt határozat hatályon kívül helyezését, illetve a kifogással érintett eljárási cselekmény megismétlését írja elő, vagy a fellebbezés elutasításáról rendelkezik. A rektor – jogorvoslati kérelem tárgyában hozott – határozatát közigazgatási perben lehet megtámadni. (EDHSZ 53. § (2) bek.)

b.    A fokozat visszavonásáról szóló döntés elleni fellebbezés esetén az EDHT eseti bizottságot jelöl ki, melynek tagjai Doktori Iskola törzstagok, és legalább 50 %-uk nincs foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az Egyetemmel. A fellebbezésről az eseti bizottság véleménye alapján a Szenátus dönt. (EDHSZ 57. § (3) bek.)

 

II. Az egyetemen kívüli jogorvoslati lehetőség

Az Nftv. 58. § (1) és (2) bekezdések alapján:

A hallgató a jogorvoslati kérelem tárgyában hozott eljárást befejező döntést közigazgatási perben támadhatja meg. (Tehát főszabály szerint szükséges előtte egyetemen belüli jogorvoslati eljárás igénybevétele!)

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van.  A keresetlevél a hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással is benyújtható. E rendelkezések alkalmazásában hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések a jogszabályban, valamint az intézményi dokumentumokban található olyan rendelkezések, amelyek a hallgatóra jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg.

A fenti szakasz (3) bekezdése alapján az előbbieket megfelelően alkalmazni kel a felsőoktatási intézménybe jelentkezőt és az időközben megszűnt hallgatói jogviszonnyal rendelkezett hallgatót érintő döntésekre, illetve mulasztásokra is.

Egyebekben a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (Kp.) rendelkezései irányadók.

 

Elérhetőség: dok@uni-nke.hu